Rules
Arbitration clause
List of Arbitrators
Litigation costs
Arbitrator’s fees
Address and Requisit
Arbitration clause

 

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Saistību šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, ___________________šķīrējtiesnešu sastāvā, _________ valodā.

 
Any dispute, disagreement or claim arising out of this agreement or related to the same or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by the Association Arbitration in Riga, in accordance with the rules of such court of arbitration consisting of ___________________ arbitrators, in the _________ language.

 
Любой cпop, paзногласие или требование, вытекающие из настоящего договора или касающиеся его либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде обязательств в Риге в соответствии с регламентом указанного суда в составе ___________________ третейских судей, на _________ языке.

LVENRU