Reglaments
Šķīrējtiesas atruna
Šķīrējtiesneši
Tiesvedības maksa
Tiesnešu honorārs
Adrese un Rekvizīti
Mediācija
Šķīrējtiesas atruna

Atrunas paraugteksts

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Saistību šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, ___________________šķīrējtiesnešu sastāvā, _________ valodā.

Any dispute, controversy or claim arising out or relating to this contract or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by the arbitration Commitment  asociation arbitration of Latvia in Riga, in accordance with the Rules of the Arbitration with the number of___________arbitrators and____________________as a language of arbitration.

Любой cnop, paзногласие или npeтeнзия, вoзникающие или касающиеся настоящего контракта либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению и разрешению  в «Tретейском суде Обязательств» в Риге в соответствии с  регламентом суда в составе __________ судьи (-ей), на ______________ языке.

LVENRU