Reglaments
Šķīrējtiesas atruna
Šķīrējtiesneši
Tiesvedības maksa
Tiesnešu honorārs
Adrese un Rekvizīti
Mediācija
LV

Saistību šķīrējtiesa


           
Saistību šķīrējtiesa ir nevalstiska organizācija, kas darbojas pastāvīgi un ir izveidota, lai nodrošinātu šķīrējtiesai pakļauto strīdu izšķiršanu.

            Šķīrējtiesa ir tiesīga izšķirt strīdus, kas cēlušies no civiltiesiskām attiecībām, ja puses vienojušās par šī strīda nodošanu izšķiršanai Saistību šķīrējtiesā un, ja strīds nav pakļauts ekskluzīvai tiesu jurisdikcijai.

Saistību šķīrējtiesas tiesnešu sarakstā ir augsti kvalificēti juristi, kā arī puses var vienoties pieaicināt lietas izskatīšanai citus tiesnešus.

            Saistību šķīrējtiesa ir efektīvs veids strīdu izšķiršanai, salīdzinot ar valsts iestādēm, Saistību šķīrējtiesai ir tādās priekšrocības, kā vienkāršota strīdu izskatīšanas kārtība, pusēm ir tiesības izvēlēties strīdu izšķiršanas vietu un valodu. Saistību šķīrējtiesas nolēmums stājas spēkā tās parakstīšanas dienā. Tas nav pārsūdzams, un par to nevar iesniegt protestu.

2000.gada 7.novembrī SIA auditorfirmas „Alfa Faktors” dalībnieks pieņēma lēmumu par šķīrējtiesas izveidošanu, apstiprinot Saistību šķīrējtiesas reglamentu un attiecīgi 2000.gada 09.novembrī, iesniedzot iesniegumu Tieslietu ministrijā ar lūgumu reģistrēt pie SIA auditorfirmas „Alfa Faktors” izveidoto pastāvīgo Saistību šķīrējtiesu.

Liekākais iesniegto un izskatīto lietu skaits tika reģistrēts 2004.gadā, kad Saistību šķīrējtiesa izskatīja 40 (četrdesmit) civillietas.

Saskaņā ar LR Civilprocess grozījumiem 2005.gada 28.aprīlī Saistību šķīrējtiesa reģistrējās šķīrējtiesu reģistrā, ar reģistrācijas Nr.40003741242.

2014.gada 17.martā Šķīrējtiesu reģistrā Saistību šķīrējtiesai ir reģistrēta dibinātāju maiņu. Saistību šķīrējtiesas patreizējais dibinātājs ir Biedrība “Latvijas šķīrējtiesas asociācija”.

Saistību šķīrējtiesa atrodas Bauskas ielā 58-906, Rīgā.

Pieņemšanas laiki, katru otrdienu no plkst.14.00 līdz 16.00, Bauska ielā 58-906, Rīgā, vai pēc vienošanās.

LVENRU